Zajęcia rozwojowe dla dzieci z diagnoza autyzmu

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju.

Należy przez to rozumieć, że problemy dziecka z diagnozą autyzmu dotyczą wielu sfer jego funkcjonowania. Najczęściej dotyczą one:

Ograniczonych wzorców zachowań

Sfery mowy i komunikacji

Sfery kompetencji społecznych

Dzieci z tą jednostką chorobową przejawiają dysfunkcje w każdym z trzech przedstawionych wyżej obszarów

  • Mają tendencję do monotonnej aktywności

  • Często miewają napady nieuzasadnionej złości

  • Są obojętne na otoczenie

  • Często powtarzają te same zdania, słowa

  • Przejawiają nietypową, stereotypową zabawę

Zapraszamy do kontaktu

Tel: 795 822 967

Click Here

Dzieci z diagnozą autyzmu zapraszamy na indywidualne zajęcia z psychologiem:

Stymulacja rozwoju

Psycholog stymuluje rozwój dziecka w celu uruchomienia naturalnych mechanizmów rozwojowych

Ćwiczenia kompensujące

Psycholog stosuje ćwiczenia kompensujące istniejące deficyty dziecka w zakresie sfery komunikowania się, relacji społecznych, ograniczonych wzorców zachowań

Rozwój umiejętności

Psycholog rozwija umiejętności adekwatnej zabawy, zmniejsza występujące trudności sensoryczne, wzmacnia zachowania adekwatne do środowiska

Podstawą pracy z dzieckiem jest stworzenie indywidualnego planu rozwojowego dziecka w oparciu o wspieranie każdej sfery rozwojowej oraz stopniowe zmniejszanie deficytów rozwojowych. Plan jest w trakcie procesu zajęć monitorowany poprzez osiąganie zamierzonych celów pośrednich w postępie pracy z dzieckiem.

Zajęcia prowadzone są regularnie (w zależności od potrzeb dziecka, na podstawie harmonogramu uzgodnionego  rodzicem) 

Jedne zajęcia = 1 zegarowa godzina