Szkolenia psychologiczne

Szkolenia warsztatowe dla kard pedagogicznych

Szkolenia warsztatowe są adresowane do nauczycieli borykającymi się z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży.

Najczęściej są to szkolenia z zakresu:

 1. Sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży.
 2. Technik sprawnego i efektywnego kontaktu z rodzicami/ opiekunami dziecka.
 3. Poziomów opanowania kompetencji rozwojowych dzieci i młodzieży znajdujących się w określonym wieku rozwojowym.
 4. Metod pracy z dziećmi/ młodzieżą wspomagających ich rozwój w zakresie inteligencji emocjonalnej i/lub kompetencji społecznych.

Powyższe tematy są jedynie przykładami organizowanych szkoleń. Każde szkolenie odbywa się na podstawie diagnozy potrzeb placówki, co oznacza że treści omawiane na szkoleniach dotyczą problematyki, która odnosi się bezpośrednio do problemów danej placówki oświatowej

Szkolenia warsztatowe dla rodziców

Szkolenia warsztatowe są adresowane do rodziców, których pociechy reagują nieadekwatnie do bodźca, przejawiają problemy w nauce lub zachowaniu, przejawiają problemy adaptacyjne w związku z rozpoczęciem nauki w nowej placówce, borykają się z problemami rówieśniczymi i inne.

Najczęściej są to szkolenia z zakresu:

 • Sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży.
 • Technik wychowawczych wspomagających proces rozwoju dziecka.
 • Sposobów powstawania dysfunkcji oraz sposobów kompensowania deficytów rozwojowych.

Powyższe tematy są jedynie przykładami organizowanych szkoleń. Każde szkolenie odbywa się na podstawie diagnozy potrzeb placówki, co oznacza że treści omawiane na szkoleniach dotyczą problematyki, która odnosi się bezpośrednio do problemów danej placówki oświatowej.

Szkolenia warsztatowe dla dzieci

Najczęściej są to warsztaty:

 1. rozwijające inteligencję emocjonalną, wspierające rozwój emocjonalny:
  szczególnie przydatne dla dzieci z problemami lękowymi, reagujące nieadekwatnie do siły natężenia bodźca (np. reagują histerią na delikatne zwrócenie uwagi przez nauczyciela)
 2. rozwijające kompetencje społeczne:
  szczególnie przydatne dla dzieci wycofanych z grupy, przejawiających problemy z adaptacją w nowej przestrzeni, sprawiających problemy w grupie (np. dzieci o wysokim wskaźniku zachowań agresywnych)
 3. rozwijające kompetencje poznawcze:
  szczególnie przydatne dla dzieci, przejawiających problemy w nauce, wynikające z problemów z zapamiętywaniem informacji, szybkiego rozpraszania się podczas zajęć oraz trudnościami z koncentracją uwagi, problemami z koordynacją działania w środowisku bogatym w różnorodne bodźce.

Szkolenia motywacyjne

Dla doradców zawodowych, pracowników biur karier, pracowników urzędów pracy i centrów aktywizacji zawodowej, pracowników ośrodków pomocy i integracji społecznej, nauczycieli, ale również dla osób poszukujących pracy

Najczęściej są to warsztaty:

 1. Doskonalące umiejętności skutecznego udzielania wsparcia osobom, które zostały wykluczone z powodu braku pracy (adresowane do pracowników wykonujących pracę związaną koordynacją zatrudnienia osób pozostających bez pracy)
 2. Doskonalące umiejętności związane z poszukiwaniem zatrudnienia (adresowane do osób poszukujących pracy)

Plan szkoleniowy jest każdorazowo omawiany:

 • z osobą nadzorującą grupę pracowników – w przypadku kiedy szkolenie wykonywane jest na potrzeby szkolenia kadry w zakładzie pracy np. Urzędzie Pracy,
 • z osobą, którą to szkolenie bezpośrednio dotyczy – w przypadku kiedy szkolenie wykonywane jest na potrzeby indywidualne klienta.

Oznacza to, że plan szkoleniowy jest zawsze tworzony na podstawie wcześniejszej diagnozy potrzeb.